­

Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Verhoeve & Zonneveld

logos def

fysiotherapie verhoeve zonneveld

manuele therapie verhoeve zonneveld

kinderfysiotherapie verhoeve zonneveld

beweegprogramma verhoeve zonneveld

De praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars van Nederland. De praktijk is daardoor voor iedereen toegankelijk.

Kwaliefy

De praktijk doet mee aan het KWALIEFY programma van de beroepsorganisatie (KNGF in samenwerking met de afdeling IQ healthcare van het UMC ST Radbout en het ITS te Nijmegen). Het is een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van eerste lijnspraktijken fysiotherapie. De bedoeling is dat de informatie (geanonimiseerd) kan worden vergeleken met andere praktijken. Deze informatie is transparant.

HKZ-certicicaat

De praktijk heeft in 2007 het HKZ-certificaat behaald. Meer info over dit certificaat. Kijk op HKZ.nl

Statement praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld
Het onderhoud en herstel van het houdings- en bewegingsapparaat wordt door individuen en organisaties steeds meer als een factor ervaren die het welzijn en de welvaart beïnvloedt. Het missiestatement van de praktijk Verhoeve & Zonneveld luidt hierbij als volgt:

De praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld heeft tot doel het houdings- en bewegingsapparaat van mensen, nu en in de toekomst, optimaal te laten functioneren. De praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld respecteert daarbij de belangen van alle relevante maatschappelijke groeperingen.

De algemene doelstellingen van de praktijk zijn:

 • Het optimaal inspelen op de zorgvraag voor wat betreft het houdings- en bewegingsapparaat.
 • Het bieden van een totaalpakket aan fysiotherapeutische zorg middels het bieden van alle verbijzonderingen / specialisaties / netwerken binnen de praktijk.

  In het bijzonder kunnen patienten met Diabetes Mellitus type II, Astma en COPD zo optimaal mogelijk gebruik maken van de oefenzaal, daar deze uitgerust is met de daarvoor bestemde instrumenten en de praktijkhouders de daarvoor benodigde opleidingen gevolgd hebben. Bijzonder is dat de testen (kracht en conditie) worden gehouden op 2/3 van het vermogen van de patient, zodat plezier in bewegen samen met werkelijke harde gegevens en later werkelijke inspanningen de kern vormen van de therapie.
  Uit de computergegevens zal de patient samen met de behandelend fysiotherapeut duidelijk kunnen meten waar de problemen liggen, hoe de vooruitgang of stilstand tot stand komen en wat in ADL nodig is om de therapie te kunnen aanvullen.

 • Het optimaal bieden van doelmatige en doeltreffende zorg middels het kwaliteitsbeleid van het KNGF en het sturen op ken- en stuurgetallen, behalen en behouden van het ISO HKZ-certificaat.
 • Komen tot een optimale therapietrouw middels instructie en uitleg over oorzaak en gevolg van de klacht.
 • Komen tot therapie onafhankelijkheid middels het bevorderen en instrueren van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
 • De praktijk fysiotherapie Verhoeve/Zonneveld streeft ernaar om zoveel mogelijk patiënten de optimale zorg te bieden ook diegene die ondanks de aanpassingen van de praktijk niet naar de praktijk kunnen komen. Deze patiënten worden in de buitenpraktijk behandeld.
 • Het fungeren als een innovatieve praktijk op de fysiotherapiemarkt middels het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwingsprojecten.
 • Het aanbieden van ruimte en kennis voor stagiaires van de Hogeschool Leiden.

  Twee keer per jaar biedt de praktijk ruimte en kennis aan, aan juniorstagiaires van de Hogeschool Leiden. De stagiaires mogen niet zelfstandig werken. Na elke behandeling waarbij de stagiaire aanwezig is geweest, wordt de verrichting geevalueerd. De stagiaire wordt om de twee maanden geevalueerd. Na afloop van de stage ontvangt de praktijk het stageverslag. De stagebegeleider staat in contact met de studiebegeleider van de Hogeschool.

 • Het bieden van een optimale bereikbaarheid middels een openstelling ook buiten de kantoortijden.


Praktijkdoelstellingen:

 • Het verlenen van fysiotherapeutische zorg is voor de praktijk fysiotherapie Verhoeve/Zonneveld een middel, maar geen doel op zich.
 • Het streven van de praktijk is erop gericht om het welzijn van haar patiënten te vergroten.
 • De praktijk fysiotherapie streeft naar een actieve en resultaatgerichte samenwerking met relevante partijen in de gezondheidszorg, zoals verwijzers, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Het kwaliteitsbeleid van de praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld ligt aan bovengenoemde doelstellingen ten grondslag en wordt onder andere bekendgemaakt door middel van dit kwaliteitshandboek. De belangrijkste verantwoordelijkheid voor het uitdragen van dit kwaliteitsbeleid berust bij de praktijkhouders.

De basis van het kwaliteitsbeleid van de praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld ligt bij de cliënten. De praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld wil de kwaliteit van haar dienstverlening laten beoordelen door de cliënten. De cliënttevredenheid is daarom een belangrijk meetpunt binnen het kwaliteitssysteem van praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld.

De praktijk Fysiotherapie Verhoeve/Zonneveld kent drie directe cliënt categorieën, te weten de patiënt, de verwijzer en de zorgverzekeraar. Minimaal 1 keer per jaar wordt de patiënt gevraagd zich uit te spreken over de dienstverlening van de bij vereniging aangesloten praktijk(en). Een vierde, indirecte klantencategorie, is de maatschappelijke omgeving. Deze klantcategorie zal zoveel als mogelijk bij de dienstverlening van de praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld worden betrokken en zal daar waar mogelijk gevraagd worden zich uit te spreken over de dienstverlening van praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld.

De praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld wil leren van haar klanten en daarbij steeds verifiëren of de dienstverlening beantwoordt aan de gestelde eisen. Het jaarlijks evalueren van de dienstverlening bij de klanten is een zeer belangrijke informatiebron om de dienstverlening continu te verbeteren. De praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld streeft uiteindelijk naar een dienstverleningsproces zonder tekortkomingen.

De kwaliteit van de dienstverlening wordt ingevuld door de individuele fysiotherapeut werkzaam binnen de praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld, die is toegerust om actief en flexibel in te spelen op vragen van klanten. Dit houdt in dat de fysiotherapeut maatwerk levert, zonodig zoekt naar nieuwe wegen om problemen op te lossen en de klanten een doeltreffende service biedt.

De praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld besteedt middels een actief opleidingsbeleid voor alle bij haar werkzame fysiotherapeuten voortdurend aandacht aan kwaliteitsborging en -verbetering. Tijdens de functioneringsgesprekken met de individuele fysiotherapeuten wordt de kwaliteit van hun functioneren besproken en, indien noodzakelijk, door middel van een gerichte opleiding verbeterd.

De doelstelling is het kwaliteitssysteem van de aangesloten praktijken te certificeren en te behouden volgens de HKZ norm voor fysiotherapie. De reikwijdte van het certificaat kan als volgt omschreven worden:

Het verrichten van fysiotherapie ten behoeve van het houdings- en bewegingsapparaat van de mens. Het coachen, trainen en behandelen van het houdings- en bewegingsapparaat van de mens binnen het domein fysiotherapie zowel curatief als preventief. De fysiotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert.

Het kwaliteitssysteem dient niet alleen ter borging van het huidige kwaliteitsniveau, maar dient tevens om de prestaties van de praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld continu en planmatig te verbeteren. Op deze wijze wordt het kwaliteitssysteem ingezet om de dienstverlening steeds te innoveren en te optimaliseren ten behoeve van de klanten.

Privacyverklaring

© Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld

­